لیست کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه | دانشکده | گروه آموزشی | چینش | شناسه
عنوان: كارگاه آموزشي كاربردهاي SPSS (الف- مقدماتي ، ب- پيشرفته)
با همکاری: حوزه معاونت پژوهش و فناوري
استاد: دكتر عين اله ديري
توضیحات:

اهداف:

1- آموزش نكات كاربردي نرم افزار

2- آموزش نحوه گزارش گيري هاي كاربردي و تنظيمات خروجي بهينه و مفيد

3- راهنماي كامل انتخاب و تنظيمات آزمون مناسب

4- تشريح و راهنماي استفاده تكميلي از امكانات نرم افزار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 محورها و سرفصل مطالب:

 1- تعريف متغير ها در كاربرگ Variable View

 2- آمار توصيفي ( مبحث جداول، نمودارها، معيارهاي عددي )

 3- انواع فرضيه، نحوه رد يا پذيرش آن

 4- انواع متغيرها و مدل مفهومي

 5- آزمون هاي كرونباخ ( پايايي )

 6- آزمون هاي نرماليته

 7- آزمون هاي ميانگين (تك نمونه اي، جفت نمونه اي)

 8- آزمون آناليز واريانس و  كوواريانس

 9- رگرسيون خطي و  خطي چند متغيره

10- همبستگي پيرسن، اسپيرمن، كندال و جزئي                                    شرايط اخذ گواهينامه دوره و مطالب تكميلي متعاقبا درج خواهد شد


عنوان: كارگاه آموزشي كاربردي نرم افزار ليزرل (Lisrel)
با همکاری: حوزه معاونت پژوهش و فناوري
استاد: دكتر عين اله ديري
توضیحات:

اهداف:

1- آموزش ليزرال به صورت كاربردي و اجرايي

2- آموزش نحوه گزارش گيري و بهينه سازي خروجي نرم افزار

3- راهنماي كامل كار با بخش هاي و منوهاي نرم افزار

4- تحليل مسير

5 تحليل عاملي

6 مدل يابي معادلات ساختاري


                                   شرايط اخذ گواهينامه دوره و مطالب تكميلي متعاقبا درج خواهد شد