لیست کارگاه های آموزشی

شماره حساب جهت واریز وجه

شماره حساب بانک ملی:
0107785256000
بنام: صندوق ذخیره پژوهشی

عنوان کارگاه | دانشکده | گروه آموزشی | چینش | شناسه
عنوان: اطلاعيه ( حوزه معاونت پژوهشي )
استاد:
توضیحات:احتراما

حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه در حال حاضر، گارگاه در دست برگزاري ندارد