رشته های بدون آزمون چاپ

alt


لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه

کارشناسی پیوسته( بدون آزمون ) تمام وقت
کد رشته رشته
20706 روانشناسي
21210 مديريت دولتي
21230 مديريت امور بانکي
20803 حقوق( با آزمون سراسری )
20803 حقوق  (بدون آزمون)  پاره وقت
21301 حسابداري
20101 زبان وادبيات فارسي
20315 مترجمی زبان انگليسي
20394 زبان شناسي
20612 علوم تربيتي
20615 مطالعات خانواده
20915 اقتصاد
21207 مديريت بازرگاني
21209 مديريت بيمه
21230 مديريت امور بانکی
21475 علوم ورزشي
21592 گردشگری
30123 رياضيات و کاربردها
40106 مهندسي پزشکي
40119 مهندسي برق
40201 مهندسي شيمي
40204 مهندسي پليمر
40374 مهندسي نقشه برداري
40510 مهندسي معدن
40675 مهندسي مکانيک
40837 مهندسي نساجي
41054 مهندسي کامپيوتر
40401 مهندسي عمران
20311 زبان وادبيات انگليسي
30343 شيمي کاربردي
30349 شيمي محض
30401 زمين شناسي
30507 ميکروبيولوژي
30586 زيست شناسي سلولی مولکولی
50148 مهندسي علوم دامي
50169 مهندسي توليد و ژنتيک گياهي
50187 مهندسي طبيعت
50203 گياه پزشکي
50205 اقتصاد کشاورزي
50323 مهندسي فضاي سبز
50397 علوم و مهندسي آب
50667 علوم و مهندسي شيلات
50668 علوم و مهندسي محيط زيست
60148 طراحی لباس
60321 ادبيات نمايشي
60145 طراحی پارچه
کارشناسی ناپیوسته( بدون آزمون )
کد رشته رشته
20422 آموزش ديني و عربي
20312 آموزش زبان انگليسي
21413 تربيت دبیر تربيت بدني و علوم ورزشي
20627 آموزش و پرورش ابتدايي
21301 حسابداري
21207 مديريت بازرگاني
21210 مديريت دولتي
30537 آموزش علوم تجربي
30111 آموزش رياضي
70402 مهندسي اجرايي عمران
41417 مهندسي فناوری معدن-  استخراج معادن زيرزميني
41421 مهندسي تکنولوژي برق - قدرت
41414 مهندسي فناوری مکانیک تاسيسات حرارتي و برودتي
41436 مهندسي  فناوری مکانیک- ماشين ابزار
41013 مهندسي تکنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه
40817 مهندسي تکنولوژي صنايع نساجي
40657 مهندسي  فناوری مکانيک خودرو
41013 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر
50330 تکثير و پرورش آبزيان
50559 مهندسی منابع طبیعی- شيلات
50562 مهندسی منابع طبیعی- محيط زيست
50565 مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخيزداري
50301 مهندسي آبياري
50307 مهندسي توليدات دامي
50305 مهندسي توليدات گياهي
50303 مهندسي ماشين هاي کشاورزي
60206 معماری
کاردانی پیوسته( بدون آزمون )
کد رشته رشته
21301 حسابداري
21481 تربيت بدني- تربیت بدنی
40116 الکترونيک - الکترونيک عمومي
40130 الکتروتکنيک - برق صنعتي
40131 الکتروتکنيک - تاسيسات الکتريکي
40428 ساختمان - کارهاي عمومي ساختمان
40509 معدن - استخراج معدن
40626 مکانيک خودرو - مکانيک خودرو
40811 صنايع نساجي - صنايع نساجي
41052 نرم افزار کامپيوتر
50611 امور زراعي و باغي - تکنولوژي توليدات زراعي
50619 امور دامي - تکنولوژي پرورش طيور
50620 امور دامي - تکنولوژي پرورش دام
50621 امور زراعي و باغي - تکنولوژي توليدات باغي
کاردانی ناپیوسته( بدون آزمون )
کد رشته رشته
20123 کاردانی آموزش زبان و ادبيات فارسي
20307 کاردانی آموزش زبان انگليسي
20207 کاردانی آموزش ديني و عربي
20571 کاردانی آموزش و پرورش ابتدايي
21377 کاردانی مدیریت گمرکي
21380 کاردانی حسابداري
21376 کاردانی امور دولتي
21480 کاردانی علوم ورزشی
30116 تربيت معلم آموزش رياضي
30539 تربيت معلم آموزش علوم تجربي
30801 آمار
40553 کاردان فني عمران
40423 کاردان فني عمران - کارهاي عمومي ساختمان
40554 کاردان فني معدن
60206 معماري
50514 تکنولوژي شيلات
50605 تکنولوژي توليدات دامي
50606 تکنولوژي توليدات گياهي
50613 تکنولوژي جنگلداري
50614 تکنولوژي مرتع و آبخيزداري