نام: سیده زهرا
نام خانوادگی: ساداتی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: روانشناسی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/sadati.zahra.html
وب سایت:
ایمیل: sadati.zahra@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142244029 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن رابطه افت تحصیلی دانش آموزان با وضع اقتصادی خانواده سال دوم دبیرستان (شهرستان بهشهر)
2 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بررسی و مقایسه فرایندهای فراشناختی در افراد افسرده و افراد عادی
3 دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تأثیر آموزش مهارت های اساسی زندگی بر رضایت زناشویی، شادکامی، سازگاری و بهزیستی روان شناختی دانشجویان