امور ورزشی

امور ورزشی

معرفی امور ورزشی

معرفی امور ورزشی


معرفی امور ورزشی
 نام و نام خانوادگی:   موسي كاكويي
 تحصیلات:  
 محل خدمت در دانشگاه:  مجتمع ورزشی پژوهشی
 پست سازمانی:  
 شروع همکاری:  سال 1393
 تلفن تماس:  01142247031
 پست الکترونیکی:  اهداف و وظایف

اهداف و وظایف