ریاست دانشگاه

ریاست واحد


معرفی ریاست واحد
 نام و نام خانوادگی:   دکتر سید حسین ابراهیمیان


alt


 تحصیلات:   دکترای عرفان اسلامی
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  ریاست دانشگاه
 شروع همکاری:  سال 1395
 تلفن تماس:  01142155229 - 01142155228
 پست الکترونیکی: