ریاست دانشگاه

ریاست واحدمعرفی رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
 نام و نام خانوادگی:  میرامید هادیانی
 تحصیلات:  دکتری جغرافیای طبیعی
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  ریاست دانشگاه
 شروع همکاری:  سال 1397
 تلفن تماس:  01142155029   -   01142155028
 پست الکترونیکی:   m.omidhadiani@gmail.com