دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی


دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

(ورود به سایت کنفرانس)