ارسال نظرات ،انتقادات و پیشنهادات به ریاست دانشگاه


جهت بهبود و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه ازاین پس دانشگاهیان واحد قائم شهر (اعم از همکاران، اعضای هیات علمی و دانشجویان محترم) می‌توانند نظرات،انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را به صورت مستقیم به دکترهادیانی ریاست دانشگاه از طریق منوی زیرارسال نمایند.

بدیهی است اطلاعات شما به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و در صورت تمایل جهت اطلاع از پیگیری و نتایج حاصله مشخصات خود به همراه شماره تماس را درج فرمایید.

ارسال پیام کوتاه باشماره  09382790048

ارسال پیام ازطریق شبکه اجتماعی تلگرام RiasatQaemiau@