نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی

معرفی نظارت و ارزیابی

معرفی نظارت و ارزیابی


معرفی نظارت و ارزیابی
 نام و نام خانوادگی:   جمشید حاجیان
 تحصیلات:  
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  
 شروع همکاری:  سال 1394
 تلفن تماس:  01142155091
 پست الکترونیکی:  اهداف و وظایف

اهداف و وظایف