گزینش

گزینش

معرفی گزینش

معرفی گزینش


معرفی گزینش
 نام و نام خانوادگی:   سهراب عارفی فر
 تحصیلات:  
 محل خدمت در دانشگاه:  ولایت
 پست سازمانی:  
 شروع همکاری:  سال 139
 تلفن تماس:  011
 پست الکترونیکی:  اهداف و وظایف

اهداف و وظایف