اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی پرسنل


معرفی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
 نام و نام خانوادگی:  فاطمه اسماعیل زاده مقری


alt


 تحصیلات:   کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - طراحی و تولید
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  کارشناس نرم افزار
 شروع همکاری:  سال 1381
 تلفن تماس:  01142155025  الی 29 داخلی 400
 پست الکترونیکی:   fatemeh.esmaeelzadeh@Qaemiau.ac.irمعرفی کارشناس شبکه
 نام و نام خانوادگی:   مریم بخشنده


alt


 تحصیلات:   کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامیوتری
 محل خدمت در دانشگاه:   ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  کارشناس شبکه
 شروع همکاری:  سال 1380
 تلفن تماس:  01142155025  الی 29 داخلی 397
 پست الکترونیکی:  maryam.b@Qaemiau.ac.irمعرفی کارشناس رایانه - پشتیبانی
 نام و نام خانوادگی:  کوروش مجدی کفشگری


alt


 تحصیلات:   کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 محل خدمت در دانشگاه:  دانشکده علوم انسانی
 پست سازمانی:  کارشناس رایانه - پشتیبانی
 شروع همکاری:  سال 1374
 تلفن تماس:  01142244111  الی 12 داخلی
 پست الکترونیکی: k.majd@Qaemiau.ac.irمعرفی کارشناس سخت افزار و تعمیر ریز کامپیوتر
 نام و نام خانوادگی:  محمدرضا محمودیان طزریی


alt


 تحصیلات:   کارشناسی ارشد مدیریت - مدیریت بازرگانی
 محل خدمت در دانشگاه:  دانشکده فنی و مهندسی - ساختمان رسالت
 پست سازمانی:  کارشناس  تعمیر ریز کامپیوتر
 شروع همکاری:  سال 1380
 تلفن تماس:  01142155025  الی 29 داخلی 284
 پست الکترونیکی:  m.mahmodian@Qaemiau.ac.irمعرفی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
 نام و نام خانوادگی:   سیده عادله مظفری جمنانی


alt


 تحصیلات:   کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 محل خدمت در دانشگاه:   ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  کارشناس نرم افزار
 شروع همکاری:  سال 1379
 تلفن تماس:  01142155025  الی 29 داخلی 397
 پست الکترونیکی:  adeleh.mozafari@Qaemiau.ac.ir