اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئیس ادارهمعرفی رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
 نام و نام خانوادگی:  میرسعید حمیدی


alt


 تحصیلات:  دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
 شروع همکاری:  سال 1394
 تلفن تماس:  01142155025  الی 29 داخلی 421
 پست الکترونیکی:  s.hamidi@Qaemiau.ac.ir