نام: الیاس
نام خانوادگی: رحیمی پطرودی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: نیمه وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/rahimipetroudi.html
ایمیل: e_petrudi@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تاثیر مقادیر نیتروژن، ارتفاع برداشت گیاه برنج ( Oryza sativa L. ) و زمان کاشت شبدر برسیم ( Trifolium alexandrinum L.) بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیک در کشت توام با راتون برنج
2 کارشناسی ارشد کشاورزی ارومیه تاثیر فاصله ردیف و روی ردیف کاشت بر صفات کمی و کیفی دو رقم سویا در شرایط آب و هوایی ارومیه
3 کارشناسی مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر -