فیلم آموزشی راهنمای انتخاب واحد در سامانه آموزشیار چاپ

شیوه انتخاب واحد سامانه مدیریت فرآیندهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ( آموزشیار ) - ویژه دانشجویانبرای دریافت فیلم آموزشی راهنمای انتخاب واحد در سامانه آموزشیار کلیک کنید