"اطلاعیه شماره 1 "پذیرفته شدگان ورودی بهمن98 چاپ

"اطلاعیه شماره 1"

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان ورودی بهمن ۹۸دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر

شروع ثبت نام: شنبه ۵ بهمن ۹۸ و انتخاب واحد ۱۹ تا ۲۱ بهمن ۹۸

مکان ثبت نام:قائم شهر،دانشکده علوم‌انسانی-جنب پل تلار

توجه: قبل از حضور، مدارک شخصی و تحصیلی خود را در سامانه زیر بارگذاری نمایید.

edu.qaemiau.ac.ir

هنگام حضور کلیه مدارک شخصی و تحصیلی و ۶ قطعه عکس را به همراه داشته باشید.

عضوکانال اطلاع رسانی واحد قائم شهرشوید. https://t.me/iauQaem