نقل و انتقالات دانشجویی چاپ


زمان ثبت درخواست واجدین شرایط انتقال:  15 آذر تا 30 آذر

دانشجویان محترم با مراجعه به سامانه منادا به آدرس اینترنتی monada.iau.ir، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.