اطلاعیه برگزاری اردوی آموزشی-تشکیلاتی حیات طیبه چاپ