تغییر قطعی تاریخ برگزاری اولین آزمون جامع دکتری سال 98 چاپ

تغییر قطعی تاریخ برگزاری اولین آزمون جامع دکتری سال 98

اولین آزمون جامع دکتری تخصصی 98 از نیمه دوم خرداد 98 به دهه دوم تیرماه 98 برای تمامی واحد دانشگاهی تغییر یافت

طبق نامه شماره 8314 مورخ 18/2/98 سازمان مرکز