فوری /اطلاعیه ثبت مشخصات فردی دانشجو چاپ

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

جهت تکمیل فرم مشخصات فردی درسامانه آموزشی دانشگاه ازتاریخ ۹۸/۲/۱۸ لغایت۹۸/۲/۳۱ به کارشناس آموزش مربوطه مراجعه نمائید.

درغیراینصورت کارت ورودبه جلسه امتحانات نیمسال دوم ۹۷/۹۸ صادرنخواهد شد