اطلاعیه پذیرفته شدگان 98-97 چاپ

ضمن عرض تبریک شما در واحد قائم شهر پذیرش شده اید.

لطفا با توجه به محدودیت زمان قبل ازحضور در دانشگاه نسبت به بارگذاری مدارک درسایت  edu.qaemiau.ac.ir اقدام و برای ثبت نام حضوری و انتخاب واحد با در دست داشتن اصل مدارک به دانشکده علوم انسانی نرسیده به پل تلار مراجعه نمایید.

شماره تماس01142256282 روابط عمومی واحد

برای دریافت اخبار دانشگاه آزاد واحد قائم شهر عضو کانال ما شوید. https://t.me.iauqaem