دعوت دکترهادیانی ازدانشگاهیان واحدقائم شهربرای حضور درراهپیمایی روزقدس چاپ

alt

دکتر هادیانی ریاست واحدقائم شهر؛

طی پیامی از خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهر

اساتید،دانشجویان وکارکنان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد