تجلیل و تقدیر ازدکتراراهیمیان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهربا حضور سرهنگ رضایی جانشین سپاه کربلا و سادات کرمی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی مازندران چاپ

alt

درهمایش تجلیل از فرماندهان و مسئولین بسیج دانشجویی و روسای برتر دانشگاههای استان مازندران درواحدقائم شهرصورت گرفت،


تجلیل و تقدیر ازدکتراراهیمیان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهربا حضور سرهنگ رضایی جانشین سپاه کربلا و سادات کرمی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی مازندران