دکتر ابراهیمیان: نیروی انسانی سرمایه اصلی دانشگاه است چاپ


alt


سید حسین ابراهیمیان سرپرست واحد قائم شهر در دیدار با مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد استان مازندران و اعضاء هیات رئیسه دانشگاه با بیان نکاتی در خصوص فعالیت ها و وظایف کارکنان گفت: نیروهای انسانی سرمایه های اصلی دانشگاه بشمار می روند.

ابراهیمیان سازمانها را به دو دسته قدیمی و مدرن تقسیم کرد و گفت: سازمانهای قدیمی وسنتی بر فعالیت جسمی کارکنان تأکیددارند و سازمانهای مدرن نیازمند کارکنانی هستندکه تصمیم های مناسب برای مشکلاتشان اتخاذ کنند و راه حل هالی خلاقانه ای رابرای پیشبرد اهداف سازمان انتخاب نمایند.

وی هدف دار بودن ،عشق ورزیدن ،با انگیزه بودن، منافع سازمان را بر منافع شخصی خود ترجیح دادن و با مسئولیت بودن را از ویژگی کارکنان سازمانهای مدرن و امروزی عنوان کرد.

سرپرست واحد قائم شهر سرمایه های یک سازمان را به سرمایه های مشهود و نامشهود تقسیم کرد و گفت: سرمایه های مشهود سرمایه های فیزیکی هستند و سرمایه های نامشهود سرمایه های انسانی هستند که باید با آموزش، یادگیری و معرفت افزایی صاحب اندیشه ،فکر وایده شوند.

ابراهیمیان با اشاره به این نکته که امروزه در دنیای پیشرفته سرمایه های انسانی موجب پیشرفت شدند خطاب به مدیران حاضر در جلسه تقویت وحدت و یکپارچگی در تمامی حوزه ها، بدون حاشیه و تخریب فعالیت کردن کارکنان،مدیریت در منابع مالی و بهینه کردن مصرف خواستار شد.

نظارت و ارزیابی ، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تشویق کارکنان ،شناسایی راههای تقویت روحیه کارکنان از دیگر موارد مورد انتظار سرپرست واحد قائم شهر از مدیران حوزه های دانشگاه بود.