معاونت سما

معاون سمامعرفی معاون سما
 نام و نام خانوادگی:   حسین منصوریان


alt


 تحصیلات:   دکترای زبان و ادبیات فارسی
 محل خدمت در دانشگاه:  مجتمع پژوهشی و ورزشی
 پست سازمانی:  معاون سما
 شروع همکاری:  سال 
 تلفن تماس:  01142252847
 پست الکترونیکی:  


وب سایت معاونت سما