مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

فرم های بعد از دفاع-دکتری


فرم های دفاع-دکتری


فرم های پیش دفاع-دکتری


فرم های اولیه-دکتری


راهنمای سامانه پروپوزال


منشور اخلاق پژوهش


فرم شماره 13


فرم 11 : تعهد جایزه چاپ مقاله


فرم 11 : تعهد جایزه چاپ مقاله


فرم شماره 10


فرم 9 : تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه


فرم شماره 8


فرم 7 : مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی


فرم 6 : ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه


فرم شماره 3


فرم شماره 2


فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه


فرم اخذ کد راهنما برای استاد راهنما و مشاور برای داخل واحد


فرم انصراف از نمره مقاله


مراحل کار دانشجو در معاونت پژوهشی-از پروپوزال تا تسویه حساب

مراحل کار دانشجو در معاونت پژوهشی-از پروپوزال تا تسویه حساب