معاون دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی
 نام و نام خانوادگی:   مهدی فلاح جلودار


alt


 تحصیلات:   دکترای ریاضیات
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  معاون دانشجویی و فرهنگی
 شروع همکاری:  سال 
 تلفن تماس:  01142155222
 پست الکترونیکی: