معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 نام و نام خانوادگی:   سید جعفر موسوی


alt


 تحصیلات:   دکترای تربیت بدنی
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 شروع همکاری:  سال 
 تلفن تماس:  01142155221
 پست الکترونیکی: