مدیریت خدمات آموزشی


معرفی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 نام و نام خانوادگی:   سهراب عارفی فر
 تحصیلات:  
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  مدیر خدمات آموزشی
 شروع همکاری:  سال 1397
 تلفن تماس:  01142155045
 پست الکترونیکی:شرح وظایف مدیر خدمات آموزشی دانشگاه :


1- نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (ادارات آموزش دانشکده ها، ‌اداره امتحانات، دفتر مطالعات و تصویب رشته، دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر نظارت و ارزیابی)

2- کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش

3- هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی

4- هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون و شورای واحد

5-  ایجاد هماهنگی در زمینه امور آموزشی با دیگر معاونت ها

6- نظارت مستقیم بر اداره پیگیری معاونت آموزش و پاسخگویی به دانشجویان

7- نظارت بر عملکرد رؤسای ادارت آموزش دانشکده های تابعه

8- نظارت برامر معادلسازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع پایه

9- بررسی وضعیت و آمار مربوط به افت ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف و اعلام ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به مرکز آزمون دانشگاه

10- استعلام صحت نام و مدرک تحصیلی دانشجویانی که اسامی دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل گردیده اند در لیست دانشگاههای معتبرنمی باشد ازمعاونت محترم آموزشی دانشگاه

11- مکاتبه درخصوص داشتن و یا نداشتن سابقه انضباطی دانشجویانی که حراست، گزینش و یا معاونت محترم فرهنگی واحد خواستار آن گردیده است.

12- بررسی و تائید شرایط دانشجویانی که متقاضی میهمانی در واحدهای دیگر می باشند.

13- رسیدگی به درخواست ها و شکایات دانشجویان در خصوص عملکرد دانشکده ها

14- رسیدگی به درخواست های کارکنان آموزش