نام: مهرداد
نام خانوادگی: ایرانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: علوم دامی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mirani.html
ایمیل: m.irani1968@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2 کارشناسی دامپروري دانشگاه تهران
3 کارشناسی ارشد مهندسي دامپروري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج بررسي اثر انواع چربي و كاهش تغذيه‌اي استرس گرمايي و محاسبه مدل‌هاي پيش‌بيني صفات اقتصادي در پرورش جوجه‌هاي گوشتي
4 دکتری تخصصی مهندسي كشاورزي – دامپروري (گرايش تغذيه دام و طيور) دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات بررسي اثر عوامل موثر بر اندازه‌گيري انرژي متابوليسمي مواد خوراكي طيور و محاسبه مدل‌هاي پيش‌بيني آن