نام: مسعود
نام خانوادگی: هدایتی فرد
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی منابع طبیعی
گروه آموزشی: شیلات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hedayatifard.html
وب سایت: https://scholar.google.com/citations?user=oysrkG8AAAAJ&hl=en
ایمیل: persiafish@gmail.com , hedayati.m@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 42155160 - 011 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی صنایع فرآورده های شیلاتی ایران؛ تهران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (1376 تا 1380) Quantitative and Qualitative Identification of Fatty Acids of Stellet Sturgeon (Acipenser stellatus), Persian Sturgeon (Acipenser persicus), and Gulden Mullet (Liza aurata) and Evaluation of Freezing Effects on Them