نام: قاسم
نام خانوادگی: نوروزی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ghn.html
ایمیل: ghnorouzi@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مطالعه درجه بازدارندگی تجاری سیاستهای کشاورزی ایران
2 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز بررسی بازاریابی برنج در استان گیلان با تاکید بر پیوستگی بازر
3 کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان