حراست دانشگاه

حراست واحد

معرفی حراست واحد

معرفی حراست واحد


معرفی حراست واحد
 نام و نام خانوادگی:   حسین اصغری
 تحصیلات:   فوق لیسانس علوم اجتماعی - جامعه
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  مدیر حراست
 شروع همکاری:  سال 1392
 تلفن تماس:  01142155225 - 01142155157
 پست الکترونیکی:  اهداف و وظایف

اهداف و وظایف