ارتقاء مرتبه استادیاری جناب آقای دکتر علیرضا یوسف پور چاپ

alt

 

جناب آقای دکتر علیرضا یوسف پور  ارتقاء حضرتعالی  در رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی در گروه مهندسی کامپیوتر به مرتبه استادیاری موجب مباهات این واحد دانشگاه گردیده است.

امیدواریم در این مرتبه جدید به یاری خداوند تعالی همانند قبل در مباحث علمی و ارزشی در نظام جمهوری اسلامی ایران موثر باشید.  alt