ارتقاء مرتبه استادیاری جناب آقای دکتر محمدحسن شکی چاپ

alt

تبریک به جناب آقای دکتر محمد حسن شکی  و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر بابت ارتقائ  مرتبه استادیاری در گروه مدیریت

alt