ارتقاء مرتبه استادیاری سرکار خانم دکترفاطمه مهدوی چاپ

alt

تبریک به سرکارخانم دکتر فاطمه مهدوی و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر بابت ارتقائ  مرتبه استادیاری در گروه حقوق، معارف و الهیات اسلامی 

alt