ارتقاء مرتبه استادیاری جناب آقای دکتر سید مرتضی مقیمی چاپ

alt

تبریک به جناب آقای دکتر سید مرتضی مقیمی  و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر بابت ارتقائ  مرتبه استادیاری در گروه مهندسی مکانیک

alt