زمانبندی نهایی نیمسال اول 1400-1399 چاپ

زمانبندی نهایی نیمسال اول 1400-1399
زمانبندی نهایی نیمسال اول 1400-1399    * زمان شروع ثبت نام نیمسال دوم 1400_1399 متعاقباً اعلام خواهد شد.


**  اساتید الزاماً باید حداکثر 5 روز پس از برگزاری هر امتحان نمرات را در سامانه آموزشیار اعلام نمایند


 ***همچنین امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1400_1399 از تاریخ 99/11/18 به مدت 3 هفته برگزار خواهد شد
 ****کلاس های نیمسال اول 1400_1399 تا تاریخ 99/11/17  ادامه دارد و دانشکده ها موظفند 16جلسه آموزشی کلاس ها را مطابق تقویم آموزشی برگزار نمایند.

***** تقویم کلاسی ترم کرونایی و زمان برگزاری امتحانات پایان ترم 

 ر.ابط عمومی دانشگاه