سامانه درخواست استفاده از تسهیلات انتقال مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی فرزندان اعضای هیات علمی (پذیرفته شده در دانشگاه آزاد اسلامی) چاپ


انتقال دانشجو با امتیاز هیات علمی  سامانه درخواست استفاده از تسهیلات انتقال مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی فرزندان اعضای هیات علمی (پذیرفته شده در دانشگاه آزاد اسلامی)