اطلاعیه فوری آموزشی چاپ

alt

_اطلاعیه_فوری_آموزشی

به گزارش _روابط_عمومی براساس اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاع دانشجویان محترم می رساند

سامانه _آموزشیار برای انتخاب واحد کلیه دانشجویان امروز دوشنبه ۷ مهرماه برای انتخاب واحدنیمسال اول ۱۳۹۹_۱۴۰۰فعال می باشد دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه جدید آموزشیار نسبت به انتخاب واحد خوداقدام نمایند.