تبدیل شماره دانشجوئی چاپ

alt


جهت تبديل شماره دانشجويي  قديمي به جديد 107را به اول شماره دانشجويي قديمي اضافه نموده شماره

دانشجويي جديد بدست ميايد.


کاربري: شماره جديد دانشجويي @edu


رمز : شماره دانشجويي جديد


http://www.qaemiau.ac.ir/fa/component/content/article/1262.html