اطلاعیه تغیر زمان پیش دفاع دکتری چاپ

دکتر علی‌اکبری خبر داد

تغییر در زمان و نحوه برگزاری جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی


alt