اطلاعیه مهم آموزشی چاپ

alt


دانشجویان که درس آنها جزو درس های فرعی و ادغامی می باشد توجه داشته باشند در سامانه وادانا جهت امتحان نام درس

اصلی نمایش داده می شود و درس ادغامی با کد درس و بصورت مجتمع شده درجلوی درس اصلی قید میگردد  که دانشجو می

بایست در همان درس اصلی وارد شده و آزمون شرکت نمایند . ( ضمنا ساعت تشکیل کلاس و تاریخ امتحان درس فرعی با اصلی

یکی می باشد)