سرپرست واحد قائم شهر: ثبت نام متقاضیان در 85 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر(روزنامه بشیر) چاپ

alt