عضو هیئت علمی واحد قائم شهر مشاور عالی مدیرکل اداره استاندارد مازندران شد(روزنامه بشیر) چاپ

alt