استکبار جهانی سیلی سخت از اسلام خورده است. نشریه شارلی ابدو غیرت مسلمانان را به جوش آورده است. چاپ

آیت ا... معلمی: استکبار جهانی سیلی سخت از اسلام خورده است. نشریه شارلی ابدو غیرت مسلمانان را به جوش آورده است.

استکبار جهانی سیلی سخت از اسلام خورده است. نشریه شارلی ابدو غیرت مسلمانان را به جوش آورده است.