نامگذاری سالن کشتی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر به‌نام پهلوان علیزاده چاپ

نامگذاری سالن کشتی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر به‌نام پهلوان علیزاده