راهنمای آزمون آنلاین ویژه اساتید چاپ بخش اول : راهنمای تعریف مشخصات آزمون - ویژه اساتید

 بخش دوم : راهنمای تعریف سوال تستی - ویژه اساتید

بخش سوم : راهنمای تعریف سوال تشریحی - ویژه اساتید

بخش چهارم : پیش نمایش آزمون - ویژه اساتید

بخش پنجم : راهنمای مشاهده پاسخنامه و ارزیابی دانشجو - ویژه اساتید