تصمیمات برگزاری امتحانات نیمسال دوم چاپ


1- امتحان كليه دروس معارف اسلامي حضوري مي باشد و شركت در جلسه امتحان دانشجوياني كه دروس معارف اسلامي را انتخاب نموده اند الزامي مي باشد و عدم شركت در امتحانات موجب حذف درس مي باشد.

2- دانشجوياني كه موفق به شركت در كلاس هاي دفتر نهاد مقام معظم رهبري در 22 جلسه شده اند با عنايت به بخشنامه شماره 153/1/99 مورخ 18/1/1399 توسط مدرس درس 15 نمره از 20 نمره لحاظ مي گردد و 5 نمره باقيمانده را با شركت در امتحانات پايان ترم كسب مي نمايند.

3- دانشجوياني كه در كلاس هاي دفتر نهاد شركت كرده اند ولي موفق به اتمام دوره نشده اند، تا سقف 10 نمره از 20 نمره لحاظ مي گردد و 10 نمره باقيمانده را با شركت در امتحانات پايان ترم كسب مي نمايند.

4- دانشجوياني كه موفق به شركت در كلاس هاي مذكور نشده اند به صورت 20 نمره اي در امتحانات پايان ترم ارزيابي مي شوند.

5- مقرر شد كليه مدرسين دروس معارف اسلامي جزوه اي مناسب جهت استفاده دانشجويان در سايت دانشگاه بارگذاري نمايند.

6- مقرر شد دانشگاه جهت اطلاع رساني دانشجويان از طريق سايت و پيامك اقدام نمايد.

7- مقرر گرديد كليه سوالات دروس به صورت 20 نمره اي توسط اساتيد گروه معارف طرح و به تناسب مشروح در بندهاي اخيرالاشاره، ملاك ارزيابي دانشجويان قرار گيرند.