معاونت پژوهشی

نحوه صحيح درج وابستگي علمي در مقالات


آدرس دهی وابستگی سازمانی  نویسندگان مقالات:


گروه ............، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

Department of …………., Qaemshahr branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran


باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran


مقاله های عربی:

جامعه آزاد الاسلامیه، فرع قائم شهر


مقالات اعضا هیات علمی مراکز تحقیقاتی:

گروه .....، نام مرکز تحقیقاتی، واحد ..........، دانشگاه آزاد اسلامی، نام شهر، ایران

Department of ………….    ,    .................Research Center, ………… branch, Islamic Azad University, …………, Iran


مقالات هایی که توسط اعضای سما ارائه می­شوند:

آموزشکده فنی و حرفه­ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائم­شهر، ایران

Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Qaemshahr branch, Qaemshahr, Iran